© complexbud.com.pl

SERWIS

Działalność i realizacja zadań.

Dział serwisu w firmie Complex-Bud Sp. z o.o. zajmuje się technicznym  utrzymaniem obiektów, wykonywaniem bieżących napraw eksploatacyjnych prac  konserwatorskich, ogólnobudowlanych oraz obsługą bieżącą. Oferujemy pełny  zakres usług serwisowych w obszarze instalacji PPOŻ, elektrycznej,  klimatyzacji, chłodnictwa, ogrzewania, wentylacji, automatyki i sterowania oraz  obsługę separatorów ropopochodnych. Mimo niedługiego okresu  funkcjonowania, dział serwisu uzyskał wysoką pozycję rynkową,  która jest efektem konsekwentnej realizacji założonych celów  strategicznych, polegających głównie na ciągłym doskonaleniu propozycji  kompleksowości oferty oraz konkurencyjności cen w oparciu o implementację  innowacyjnych rozwiązańw zakresie stosowanych technologii zarządzania. 
Complex-Bud Sp. z o.o., ul. Piłsudskiego 42, 33-230 Szczucin tel. (014) 64 40 240  fax: (014) 64 40 241 NIP: 871-17-07-838   REGON: 120184872 Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie Wydział XII Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS: 0000251265 Kapitał zakładowy: 385.800,00 złotych

Aktualna oferta serwisu:

Podstawowy zakres czynności serwisu:

o Obsługa gwarancyjna i pogwaraancyjna obiektu (okresowe przeglady i kontrole), o Drobne roboty budowlane oraz kompletne remonty obiektów wraz z nadzorem budowlanym, o Jednoroczne i pięcioletnie przeglądy budowlane bez ograniczeń powierzchniowych potwierdzone protokołami, o Bieżące naprawy instalacji elektrycznej, rozdzielnic, oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego obiektu, o Pomiary termowizyjne instalacji elektrycznej, o Jednoroczne przeglądy instalacji elektrycznej w pełnym zakresie, o Pięcioletnie przeglądy instalacji elektrycznej potwierdzone protokołami, o Usuwanie awarii systemów grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, o Prowadzenie nadzoru odbiorowego nad przebudowami i remontami systemów grzewczych i wentylacyjnych, o Udział w odbiorach UDT urządzeń kotłowni, o Przeglądy drzwi automatycznych (bieżące usuwanie awarii), o Przeglądy bram segmentowych, szybkobieżnych, rolowanych oraz fartuchów uszczelniających (bieżące usuwanie awarii), o Przeglądy pomostków przeładunkowych (bieżące usuwanie awarii i usterek).

Dodatkowy zakres czynności serwisu:

o

Przeglądy i utylizacja urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych zawierających fluorowane gazy cieplarniane

posiadamy certyfikaty dla personelu zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 15 maja 2015 r., kontrola szczelności urządzeń zawierających fluorowane gazy cieplarniane, odzysk, instalację (instalowanie), konserwację lub serwisowanie,

o

Przeglądy instalacji PPOŻ

okresowe przeglądy techniczne, konserwacje oraz naprawy, oresowe badania cisnienia i wydajności hydrantów oraz węży hydrantów, przegląd i montaż znaków ppoż., serwis systemu sygnalizacji pożarowej, serwis systemów SAP, serwis systemów oddymiania, naprawa gaśnic, złomowanie podręcznego sprzętu gaśniczego.

o

Przeglądy SEPARATORÓW substancji ropopochodnych

pomiar poziomu szlamu w osadniku, separatorze, pomiar grubości odseparowanej warstwy olejowej, asenizacja mieszaniny wodno-olejowej, szlamów, elementów ciężkich i stałych, oczyszczanie układu podczyszczania ścieków deszczowych i stałych, oczyszczenie studni kanalizacyjnej powyżej fi 500, czyszczenie kanalizacji samochodem z odzyskiem wody, oczyszczanie ścian oraz filtrów, lameli, przegląd stanu technicznego urządzenia, unieszkodliwianie odpadów grupy 13 05, pompowanie zalewisk,  inspekcja TV.
FIRMA REALIZACJE OFERTA CERTYFIKATY REFERENCJE SERWIS OGŁOSZENIA KONTAKT SERWIS