FIRMA REALIZACJE OFERTA CERTYFIKATY REFERENCJE SERWIS OGŁOSZENIA KONTAKT
© complexbud.com.pl
Complex-Bud Sp. z o.o., ul. Piłsudskiego 42, 33-230 Szczucin tel. (014) 64 40 240  fax: (014) 64 40 241 NIP: 871-17-07-838   REGON: 120184872 Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie Wydział XII Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS: 0000251265 Kapitał zakładowy: 385.800,00 złotych

WYNIKI DO ZAPYTANIA

Szczucin, 22.01.2018r. Dotyczy: Realizacji projektu w ramach konkursu RPMP.01.02.01-IP.01-12-028/17 Poddziałania  1.2.1. Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. I. Zamawiający:       Complex – Bud Sp. z o.o.       ul. Piłsudskiego 54       33-230 Szczucin II.Temat zamówienia: Wykonanie projektów architektoniczno-budowlanych i dokumentacji wykonawczych wraz z nadzorem autorskim.  III. Streszczenie z oceny Ofert: Zapytanie ofertowe zostało zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego, zostało rozesłane do  potencjalnych oferentów oraz było dostępne w siedzibie firmy. Na zapytanie ofertowe Zamawiający otrzymał 3 oferty.  Uzyskane oferty poddano ocenie formalnej wg kryteriów podanych w tabeli poniżej. Warunkiem dopuszczenia oferty  do dalszej oceny było spełnienie wszystkich wymogów formalnych.  Jedna z otrzymanych ofert spełniła wszystkie wymogi formalne wraz z kryterium:  Termin dostarczenia ofert:  12.01.2018 C – cena netto – 100 % IV. Wyniki oceny ofert: W wyniku oceny ofert wybrano ofertę firmy: PRACOWNIA PROJEKTOWA F11 Olszańska 7A 31-513 Kraków V. Uzasadnienie: Przedstawione przez Pracownie Projektową F11. warunki wykonania przedmiotu zamówienia zapewniają  kompleksową i terminową realizacją zamówienia. Pracownie Projektową F11 została wybrana w oparciu o przesłaną  ofertę w wymaganym terminie do powyższego zapytania. Przedstawiona oferta spełniła wszystkie wymagane w  zapytaniu kryteria oraz kształtowała się najlepiej pod względem wymogów oceny formalnej.