FIRMA REALIZACJE OFERTA CERTYFIKATY REFERENCJE SERWIS OGŁOSZENIA KONTAKT
© complexbud.com.pl
Complex-Bud Sp. z o.o., ul. Piłsudskiego 42, 33-230 Szczucin tel. (014) 64 40 240  fax: (014) 64 40 241 NIP: 871-17-07-838   REGON: 120184872 Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie Wydział XII Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS: 0000251265 Kapitał zakładowy: 385.800,00 złotych

WYNIKI DO ZAPYTANIA

Szczucin, 03.07.2017 r. Dotyczy: Realizacji projektu w ramach konkursu RPMP.01.02.01-IP.01-12-028/17 Poddziałania  1.2.1. Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. I. Zamawiający:       Complex – Bud Sp. z o.o.       ul. Piłsudskiego 54       33-230 Szczucin II.Temat zamówienia: Przedmiotem zapytania ofertowego jest wykonanie systemu komunikacji dwukierunkowej bilansującej  zapotrzebowanie budynków nowych i adoptowanych na energię elektryczną i cieplną pozyskiwaną z 4 źródeł  odnawialnych,  wraz z wykonaniem koncepcji do dokumentacji projektowych, oraz prac, uruchomienia systemu, prac  analitycznych oraz szkolenia pracowników.  III. Streszczenie z oceny Ofert: Zapytanie ofertowe zostało zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego, zostało rozesłane do  potencjalnych oferentów oraz było dostępne w siedzibie firmy. Na zapytanie ofertowe Zamawiający otrzymał 1 ofertę.   Uzyskane oferty poddano ocenie formalnej wg kryteriów podanych w tabeli poniżej. Warunkiem dopuszczenia oferty  do dalszej oceny było spełnienie wszystkich wymogów formalnych.  Jedna z otrzymanych ofert spełniła wszystkie wymogi formalne wraz z kryterium:  Termin dostarczenia ofert:  26.06.2017 C – cena netto – 50 % T – Termin realizacji (miesiące) – 30% O – Okres  gwarancji (miesiące) – 20% IV. Wyniki oceny ofert: W wyniku oceny ofert wybrano ofertę firmy: ANT Sp. z o.o. Wadowicka 8a 30-415 Kraków V. Uzasadnienie: Przedstawione przez firmę ANT Sp. z o.o. warunki wykonania przedmiotu zamówienia zapewniają kompleksową  i terminową realizacją zamówienia. Firma ANT Sp. z o.o. została wybrana w oparciu o przesłaną ofertę w wymaganym  terminie do powyższego zapytania. Przedstawiona oferta spełniła wszystkie wymagane w zapytaniu kryteria oraz  kształtowała się najlepiej pod względem wymogów oceny formalnej.